Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Emil Mina Rosu

Domnul Profesor dr. ing. Emil Mina Roșu este una dintre personalitățile gălățene cu contribuţii deosebite la dezvoltarea  Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, în mod deosebit a învăţământului superior de Inginerie Elecrică din Universitate. Timp de 34 de ani și-a desfășurat activitatea în universitatea gălățeană, ocupând pe rând treptele academice, începând cu funcția de șef de lucrări, până la aceea de profesor universitar, iar după retragerea la pensie în anul 2010, a continuat să lucreze în universitatea noastră, în calitate de conducător de doctorat şi cadru didactic asociat al departamentului de Automatică şi Inginerie Electrică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

În cariera sa universitară, Dl. Prof. dr. ing. Emil Mina Roșu a ocupat funcțiile de Șef de catedră la Catedra de Electrotehnică, Electronică și Automatizări, iar apoi la Catedra de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice, Decan al Facultății de Inginerie Electrică și Electronică și Prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Numele Domnului Profesor Roşu este direct asociat cu Școala de Inginerie Electrică din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind, pe drept cuvânt, considerat întemeietorul acesteia în instituția gălățeană. A desfășurat o activitate neobosită de formare a tinerelor cadre didactice și cercetători, conducând teze de doctorat în domeniul Inginerie Electrică, aducându-și, în acest fel, contribuția la formarea unei  resurse înalt calificată pentru dezvoltarea specializărilor de profil electric: Electromecanică, Acționări Electriceă și, ulterior, Electronică de Putere și Acționări Electrice din Universitatea gălățeană. În acest fel, dl. Prof. Emil Mina Roșu a contribuit și la dezvoltarea mediului economic gălățean, care a beneficiat de absolvenți ai specializărilor menționate, cu o pregătire universitară solidă într-un domeniu de vârf, cum este acela al Ingineriei electrice.

Angajat la Universitate din 1976, dl Prof. Emil Mina Roșu a avut grijă să-și dezvolte vocația de ”DASCĂL”, fiind iubit și apreciat de către studenți și tinerele cadre didactice care au intrat în sistem pe parcursul carierei sale universitare.

A lucrat cu dăruire și dragoste ca dascăl, străduindu-se să-și îmbogățească permanent pregătirea profesională teoretică și aplicativă, pentru a transmite studenților din multele generații, o pregătire cât mai temeinică și totodată pentru a dezvolta la aceștia interesul față de profesia aleasă.

În cei 4 ani de activitate ca Șef de catedră și 2 ani ca Decan, dl Prof. dr. ing. Emil Mina Roșu a avut următoarele contribuții:

- în 1990, înființarea specializării Electromecanică, EM ingineri, întocmire planuri de învățământ pentru autorizare provizorie și apoi acreditare;

- în 1992, înființarea specializării Acționări electrice, AE ingineri, ulterior EPAE,  Electronică de putere și acționări electrice, întocmire planuri de învățământ pentru autorizare provizorie și apoi acreditare;

- în 1998, înființarea specializării Acționări electrice în limba franceză, AELF ingineri, ulterior EPAELF, cu finanțare nerambursabilă de la UE în valoare de 376.350 EURO, prin programul TEMPUS PHARE 12043/97, întocmire planuri de învățământ pentru autorizare provizorie şi  acreditare, precum și gestionarea programului TEMPUS în calitate de coordonator;

- în 2007, înființarea specializării EPSAC, masterat științific, întocmire planuri de învățământ pentru autorizare provizorie și acreditare;

- în 1995,  înființarea laboratorului didactic Electronică de putere și convertoare statice.

În timpul celor 6 ani ca Prorector al Universității s-a ocupat în principal de dezvoltarea bazei materiale a Universității, iar pentru noul corp de clădire Y în care își desfășoară activitatea în prezent Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, dl. Prof. Emil Mina Roșu a depus cele mai mari eforturi. Principalele contribuții din mandatul de Prorector sunt:

finalizarea și punerea în funcțiune, în 1997,  a investiției Facultatea de Științe, corpurile SA, SB, SC, SD și SE;

- organizare licitație, construcție și punere în funcțiune, în 1998, a Facultății de Nave și Inginerie Electrică, corpul Y;

- întocmirea documentației tehnice și de licitație pentru consolidare și RK corpul A din str. Domnească  nr. 111, 1997 – 1998;

- consolidare și RK Bazinul de naval de carene;

- consolidare și RK Secția de microproducție din Calea Prutului;

- consolidare și  RK Aula Virgil Madgearu;

- consolidare aripa Est a corpului din str. Carnabel;

- modernizarea punctelor termice din str. Domnească 111 și N. Bălcescu 59 – 61;

- reparații curente, capitale, igienizări și modernizări in Campusul studențesc;

Pentru lucrările și achizițiile de mai sus dl Prof Emil Mina Roșu a fost președintele Comisiilor de licitație.

Pentru competențele dovedite în activitatea administrativă, în perioada 1992-1996 a fost membru al  Consiliului Național pentru Finanțarea Îvățământului Superior, CNFIS.

În calitate de conducător de doctorat dl. Prof. Emil Mina Roșu a condus 6 teze de doctorat, din care a finalizat până în prezent 5.

Notorietatea de care se bucură în mediul academic a a făcut ca dl. Prof. Emil Mina Roșu  să fie invitat să participe, ca membru sau președinte al comisiilor de susţinere publică, la un număr de 23 teze de doctorat, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi şi Universitatea “ Dunărea de Jos “ din Galaţi.

Principalele contribuții, în calitatea de cercetător, la dezvoltarea cunoașterii ştiinţifice, cercetare fundamentală și aplicativă, ale d-lui Prof. Emil Mina Roșu sunt:

1-Controlul optimal pe criterii energetice al regimurilor dinamice de pornire, oprire și inversare a sensului de rotație pentru sisteme de acționare cu mașini de c.c., comandate rotoric și/sau cu diminuare de flux și cu mașini asincrone trifazate la flux constant și variabil și cu reglare în poziție. Această direcţie de cercetare, care se referă la controlul optimal cu timp final finit al acţionărilor electrice, a fost iniţiată în teza sa de doctorat şi apoi a fost dezvoltată în cadrul cercetărilor ulterioare. In urma acestora au rezultat: 5 teze de doctorat, din care 3 în îndrumare proprie; mai multe granturi câștigate competițional; realizarea și dotarea laboratorului de cercetare a conversiei optimale; tratatul “Optimizarea energetică a sistemelor de conversie electromecanică”, Editura Tehnică, 1999; un număr mare de lucrări publicate internațional în reviste de specialitate și Proceedings ale unor Conferințe de prestigiu;

2-Elaborarea metodei controlului indirect al filtrelor active, cercetare care s-a concretizat în elaborarea a 2 teze de doctorat în îndrumare proprie; publicarea internațională a mai multor lucrări; realizarea unui stand de laborator pentru sinteza controlului indirect în cazul sarcinilor monofazate de mică putere.

Dl. Prof. Emil Mina Roșu a fost Director a 15 proiecte și granturi de cercetare, din care cele mai importante și recente sunt:

  • Metode avansate de control pentru eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice - MENER nr. 603, CEEX 2005, în calitate de coordonator proiect;
  • Optimizarea pe criterii energetice a sistemelor de conversie electromecanică reglabile cu maşini de c.c. si c.a., Proiect IDEI, CNCSIS,  cod 521, contract 715 din 19.01.2009, în calitate de director proiect.

Dl. Prof. Emil Mina Roșu are o importantă activitate editorială și de publicare științifică concretizată prin:

- 11 tratate, manuale și alte publicații, din care 8 în Edituri centrale, 3 pe plan local și 4 în calitate de prim autor și coordonator;

- lucrări științifice publicate și prezentate - 97 din care 32 ca unic sau prim autor. La acestea se adaugă 2 brevete de invenție.

Întreaga activitate științifică i-a adus Domnului Profesor Emil Mina Roșu o recunoaștere, atât la nivel național, cât și internațional. În plan internațional, a fost distins cu Medalia Universității Le Havre – Franța.

Din anul 1976, întreaga activitate academică a Domnului Prof. Emil Mina Roșu a fost în slujba universității, fiind întotdeauna un exemplu demn de urmat de către cei mai tineri. Și-a canalizat priceperea și competențele pentru a construi și consolida colective puternice în domeniul Ingineriei Electrice în Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind promotorul învățământului de profil electric în instituția gălățeană.

Domnul Prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roșu s-a dovedit un intelectual în adevăratul sens al cuvântului, cu o statură academic și morală de excepție, care nu a precupețit nici o dată nimic în a dărui cunoștințe și a ajuta necondiționat pe colegi, în special pe cei tineri, în formarea lor ca specialiști în domeniul învățământului universitar și al cercetării științifice. Personalitate proeminentă a învățământului superior gălățean și național, având o reputație de necontestat de om de știință atât pe plan național, cât și internațional, Dl. Prof. Emil Mina Roșu întrunește toate calitățile pentru a fi propus pentru acordarea titlului de PROFESOR EMERIT al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.