Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

(1) Beneficiarii burselor sociale sunt:

a) Studenţii orfani de unul sau de ambii părinți, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) Studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu oricare altă boală cronică pe care Senatul universitar o poate lua în considerare;

c) Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

(2)  Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului - soție, copii - dacă este cazul, luând în calcul:

a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau din fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

c) veniturile obținute din activități agricole conform prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

d) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) alocațiile de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) veniturile obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

i) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;

j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul OUG nr. 44/2008 aprobată de Legea 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ținând cont doar de veniturile personale și de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

c) copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul.

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește în lista de la art. 30, alin. (1), lit. b).

Actele medicale se vizează de Cabinetul medical studenţesc.

Salariu minim brut pe ţară, garantat în plată lunar pe anul 2020 conform HG nr. 935/2019, este de 2230 lei (1346 lei net), începând cu 1 ianuarie 2020.

Dosarul va fi însoţit de următoarele acte:

 • Cerere – tip (se completează la secretariat);
 • Adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o instituţie de învăţământ;
 • Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoțită de adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • Adeverinţă cu venitul net realizat de fiecare membru din familie pe lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens;
 • Adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei precum că nu a obţinut niciun venit pe lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020, că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate.
  Textul evidenţiat trebuie menţionat obligatoriu în declaraţia notarială.
 • Taloanele de pensie pe lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020, în cazul în care părinţii sunt pensionari. (În situaţia în care acestea nu pot fi prezentate, se va ataşa la dosar o adeverinţă eliberată de Casa de Pensii);
 • Adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) pentru anul 2019 și pentru anul 2020, pentru toți membrii familiei;
 • Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că solicitantul bursei nu beneficiază/ nu a beneficiat de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

Notă

Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar venitul net pe fiecare lună în parte, să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părintii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate precum și în cazul în care familia nu are niciun venit.

Studentul își asumă răspunderea cu privire la documentele depuse.

La secretariat se vor primi și înregistra toate dosarele, analiza lor va fi făcută de comisia de acordare a burselor.

Data limită de depunere/completare a dosarelor este:  Miercuri 18.03.2020.

 

 

Data afişării:  03.03.2020, ora 15.00

Pagină burse sociale