Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Beneficiarii locurilor gratuite în taberele studențești sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile de studii universitare de licență și master, integraliști (studenții care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior, sau pe semestrul I în cazul studenților înmatriculați în anul I), în vârstă de până la 35 de ani.
Repartizarea locurilor în taberele studențești alocate universității noastre se va face ulterior de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere (DAST).

Vă informăm că din numărul de locuri alocate universității:

 • un procent de maximum 30% revine cazurilor sociale (studenți orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și studenți care beneficiază de burse sociale– pentru aceste categorii ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student integralist nu se va aplica);
 • restul de 70% fiind alocat astfel:
  • studenților cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare;
  • studenților care au avut activități în cadrul organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat.

Vă punem la dispoziție un calendar succint al modului de acordare a locurilor în taberele studențești:

 • 19 aprilie, afișarea metodologiei și documentației aferente de către facultăți atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu.
 • 19 aprilie – 17 mai, completarea și depunerea cererilor tip, Anexa nr. 4, (ce se vor găsi în secretariatele facultăților), de către studenții care doresc ocupoarea unui loc gratuit în cadrul taberelor studențești organizate de MTS – DAST prin CCS. Cererile semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative care să ateste implicarea în activități extracurriculare, sau dovada că este caz social - orfan de ambii părinți, provenit din casele de copii sau plasament familial, rommi etc, și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți. De asemenea, cererile depuse vor fi completate cu informațiile aferente fiecărui student, semnate și ștampilate de către secretariatele facultăților.
 • 20 mai – 22 mai, secretariatele facultăților vor întocmi o listă cu studenții care se încadrează în procentul de 30% cazuri sociale și o listă cu studenții care se incadrează în procentul de 70%, ordonată după următoarele criterii: medii obținute în anul universitar anterior (media pe semestrul I în cazul studenților înscriși în anul I).
 • 24 mai, afișarea listelor mai sus menționate de către secreteriatele facultăților, atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, în termen de 48 de ore de la întocmirea lor.
 • 28 mai, desemnarea de către facultăți a comisiilor de selecție a studenților beneficiari ai locurilor în taberele studențești, formate din decan și prodecan sau persoane desemnate de către aceștia (exclusiv studenți) și un reprezentant al organizațiilor studențești, legal constituite la nivelul facultății sau universității.
 • 29 mai, afișarea datei și locului de întâlnire a comisiilor de selecție a studenților beneficiari ai locurilor în taberele studențești de către secretariatele facultăților, atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu.
 • 03 iunie – 06 iunie, analizarea listelor întocmite de către Secretariatul facultății a cererilor depuse în plenul comisiei de selecție și întocmirea unui proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în taberele studențești care va conține următoarele:
  • denumirea facultății și a universității cu adresa completă;
  • numele și prenumele beneficiarilor de tabere;
  • CNP, serie și nr C.I./B.I./ Pașaport;
  • punctajul fiecărui beneficiar, în ordine descrescătoare în funcție de media obținută în anul universitar anterior (media pe semestrul I in cazul studenților înscriși în anul I), precum și activitatea depusă în cadrul organizat, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat;
  • componența comisiei: nume, prenume, reprezentare.
 • 7 iunie, semnarea de către comisie a procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere și transmiterea acestuia către Secretariatului facultății în vederea ștampilării și afișării acestuia atât la loc vizibil, cât și pe site-ul facultății.
 • 07 - 09 iunie, primirea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor în taberele studențești la secretariatele facultăților, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se pot transmite prin două modalități:
  - personal, la secretariatele facultăților;
  - în format electronic, pe adresa afișată de facultate odată cu afișarea metodologiei de acordare a taberelor.
 • 12 iunie, întrunirea comisiilor de soluționare a contestațiilor pe facultate, ai căror membri vor fi alții decât cei din comisiile inițiale, dar vor respecta criteriile de reprezentare.
  Întocmirea Listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Taberelor studențești organizate de MTS - DAST prin CCS după soluționarea contestațiilor și afișarea acestora până la data de 14 iunie 2019, ora 16:00, atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al fiecărei facultăți.
 • 18 iunie 2019, primirea de către universitate a adresei emise de Casa de cultură a studenților conținând informații exacte despre: denumirea locului de tabără, adresa completă, persoana de legătură din cadrul Casei de cultură a studenților, seriile (perioadele), număr de locuri.
 • 21 iunie, repartizarea de către universitate facultăților a locurilor de tabară, locațiilor și perioadelor.
 • 24 – 25 iunie, întrunirea comisiilor inițiale de selecție și întâlnirea cu beneficiarii locurilor de tabără. În funcție de numărul locurilor alocat fiecărei facultăți și prin respectarea ordinii din listele finale, studenții selectați pot alege una dintre locațiile disponibile. Studenții vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât și C.I./B.I./ pașaport, (original și copie, copiile urmând a fi atașate ulterior diagramelor de cazare întocmite de către CCS). În momentul întâlnirii comisiei cu beneficiarii locurilor de tabără se vor completa borderourile cu beneficiari întocmite pe serii (perioade) și locații, Anexa nr. 3, și care vor conține următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, anul de studiu, facultatea, seria și numărul C.I./B.I./pașaport, localitate, CNP, semnătura studentului.
  Dacă din motive obiective, studenții refuză și nu mai doresc să beneficieze de locul/locurile de tabără sau nu se ocupă locurile alocate facultăților, repartizarea locurilor de tabără se va realiza astfel:
  • în cazul studenților reprezentând cazuri sociale redistribuirea locurilor se face pe baza aceluiasă criteriu în conformitate cu lista de rezerve stabilită în urma primirii tuturor cererilor; dacă la nivelul universității sau la nivelul fiecărei facultăți nu sunt suficiente cereri din partea studenților proveniți din medii sociio-economice defavorizate, locurile rămase libere se vor distribui proporțional în cadrul aceleiași facultăți din lista de rezerve.
  • în cazul studenților beneficiari de loc de tabără pe baza rezultatelor academice:
   • dacă nu sunt suficienți studenți integraliști repartizarea se face pe baza listelor cu rezerve și mai departe se redistribuie în cadrul universității;
   • dacă nu sunt suficienți studenți care au aplicat pentru un loc în tabără, acestea se vor redistribui proporțional în cadrul celorlalte facultăți și dacă după distribuirea locurilor rămase între facultăți nu se ocupă toate, acestea se vor raporta la MTS și se vor distribui universităților care au ocupat toate locurile de tabără distribuite inițial.
 • 26 iunie, afișarea de către secretariatele facultăților atât la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu, a listelor cu studenții beneficiari ai taberelor studențești, precum și a locațiilor și perioadelor repartizate acestora.
 • 28 iunie, întocmirea de secretariatele facultăților a următoarelor documente în trei exemplare originale (un exemplar pentru secretariatul facultății și două exemplare pentru secretariatul universității) și transmiterea lor către universitate:
  • procesele verbale semnate de membrii comisiei și ștampilate de Secretariatul facultății pe fiecare pagină;
  • listele finale întocmite cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Taberelor studențești organizate de MTS – DATS prin CCS, semnate și ștampilate de Secretariatul facultății pe fiecare pagină;
  • borderourile cu studenții beneficiari, semnate și ștampilate de Secretariatul facultății pe fiecare pagină, borderouri ce se vor transmite și în format electronic către secretariatul universității (la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) pentru a fi centralizate.
 • 05 iulie, transmiterea următoarelor documente către Casa de cultură a studenților de către Secretariatul general al universității:
  • listele finale întocmite cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Taberelor studențești organizate de MTS – DATS prin CCS, semnate și ștampilate de Secretariatul facultății pe fiecare pagină, avizate de universitate prin ștampilare pe fiecare pagină;
  • borderourile cu studenții beneficiari, semnate și ștampilate de Secretariatul facultății pe fiecare pagină;
  • centralizarea borderourilor cu studenții beneficiari, semnate și ștampilate de secretariatul facultății pe fiecare pagină, întocmită cu următoarele informații: nr. curent, nume și prenume, universitatea, facultatea, anul de studiu, seria și numărul C.I./B.I./pașaport, CNP, localitate, denumire locație, serie (perioada), semnate și ștampilate de către universitate pe fiecare pagină.